مجموعه فنی مهندسی ایمنیزه ارائه دهنده راه حل های امنیتی فعالیت خود را از سال ۱۳۸۵ آغاز نموده و با ارائه خدمات امنیتی و هوشمند سازی اماکن به شهروندان  استان تهران و حومه توانسته است بیش از ۳۰۰۰ پروژه موفقدر استان تهران را با موفقیت توانسته تکمیل کند.